Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจฯ หนุนเกษตรกรระดับฐานรากอยู่อย่างยั่งยืนนำร่อง SEVA 2009
           

         นายเกรียงศักดิ์  บุณยะสุต  รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะ
   โฆษกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มุ่งมั่นสร้าง
   เครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยพัฒนาสหกรณ์และสมาชิกให้มีความมั่นคงและเข้มแข็ง
   อย่างยั่งยืน   ซึ่งจากการศึกษาแนวทางสู่ความสำเร็จในการบริหารขององค์กรต่างๆ
   พบว่าในปัจจุบันมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value Added หรือ EVA) 
   ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรวัดที่สามารถบ่งชี้ผลงานโดยรวมขององค์กรได้อย่าง
   เหมาะสมมากกว่ามาตรวัดอื่นๆ  ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้นำแนวคิด EVA
   มาประยุกต์ใช้กับสหกรณ์พร้อมปรับเพิ่มมุมมองทางสังคมเพื่อให้เหมาะสมกับ
   สหกรณ์ยิ่งขึ้น  และเพื่อให้สามารถนำผลงานศึกษาวิจัยสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อ
   การบริหารงานของสหกรณ์ ได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้
   นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Internet  พัฒนาเครื่องมือสนับสนุน
   การตัดสินใจสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม หรือ SEVA  (ซี – ว่า :
   Social and Economic Value Added) ซึ่งพร้อมจะนำร่องใช้กับสหกรณ์ภาค
  
การเกษตรในเดือนมีนาคมนี้ หลังจากนั้นจะขยายผลไปสู่สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
   ในอนาคตอันใกล้

         
โฆษกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสหกรณ์ภาคการ
   เกษตรให้บริการต่อเกษตรกรสมาชิกจำนวนมากกว่า  6 ล้านคน  ซึ่งการดำเนินงาน
   ของสหกรณ์ในปัจจุบันถูกท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
   เศรษฐกิจมากขึ้น  ประกอบกับสมาชิกซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) นั้น
   มีฐานะในหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน  ส่งผลให้การบริหารจัดการสหกรณ์ในบางครั้ง
   เกิดปัญหายื้อผลประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งปัจจัยแวดล้อมทางสังคม
   และเทคโนโลยี มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นเพื่อให้สหกรณ์ภาค
   การเกษตรมีแนวทางสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการสหกรณ์ภายใต้สภาพแวดล้อม
   ทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเผชิญอยู่ได้  จึงเป็นแรงผลักดันให้กรมตรวจบัญชี
   สหกรณ์พัฒนาเครื่องมือ SEVA ให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อสร้างมูลค่า
   เพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน
 ในขณะนี้กรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนาเครื่องมือ SEVA2009 สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็น
   เครื่องมือที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถใช้งานได้ทั้งระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์
   โดยประสิทธิภาพของเครื่องมือสามารถคำนวณ  ส่งสัญญาณภาพ และให้ข้อมูลสนับสนุน
   การตัดสินใจทางเลือกการบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง
   เศรษฐกิจและสังคมใน 3 แนวทาง
   
          ทั้งนี้  เครื่องมือดังกล่าวจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานสัมมนาทางวิชาการใน
   โอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์  57 ปี ในเดือนมีนาคมนี้ 
   โดยภายในงานจะมีการสัมมนาทางวิชาการซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญหลายองค์กร
   มาให้ความรู้เรื่องมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA)    และการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ
   และสังคม  (SEVA) พร้อมนี้จะได้นำนวัตกรรมเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจสร้าง
   มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม หรือ SEVA ให้ผู้สนใจได้ทดลองใช้งานประกอบ
   คำแนะนำจากทีมงานพัฒนาที่บูธนิทรรศการแสดงผลงาน SEVA

         
หากหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดสนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการใน
   หัวข้อดังกล่าว สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ฟรี ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โทรศัพท์
   0 2628 5012 หรือสนใจศึกษาข้อมูล SEVA เพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์
   http://statistic.cad.go.th

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional