Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


คณะผู้บริหารระดับสูงบังกลาเทศชื่นชมกรมตรวจฯ สร้าง CFSAWS:ss สนองพระราชดำริในหลวง ช่วยสหกรณ์ยั่งยืน          นางจิรภา อิสโรภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   เปิดเผยภายหลังต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงต่างๆ ของประเทศบังกลาเทศ
   ที่ได้มาศึกษาดูงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 ว่า คณะผู้บริหาร
   มีความสนใจ
เครื่องมือเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   หรือ Cooperative Financial Surveillance and Warning System: Set Standard
   (CFSAWS:ss)
 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเครื่องมือเตือนภัย
   ทางการเงินที่สามารถทำให้สหกรณ์ได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลการเงินของตนเอง
   ด้วยการวัดสุขภาพทางการเงินเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้ต่อไป อีกทั้งเป็น
   โปรแกรมที่เข้าใจง่าย และยัง
ได้รับรางวัลดีเด่นด้านบริการประชาชน ประเภทนวัตกรรม
   การให้บริการ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ด้วย

          ทั้งนี้ ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรของบังกลาเทศได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
   CFSAWS:ss ว่าเหมาะที่จะเป็นกรณีศึกษาเพื่อการปฏิรูประบบราชการของประเทศ
   บังกลาเทศ เนื่องจากสะดวกในการใช้งาน สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจได้
   เหมาะสมและรวดเร็ว  จึงนับว่าเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาโปรเจ็ค
   หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญของการบริการประชาชน
   ในพื้นที่ เพราะการปฏิรูประบบราชการสิ่งสำคัญที่สุดคือประชาชน นอกจากนี้
   ยังได้ชื่นชมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่สนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
   พระเจ้าอยู่หัวเรื่องการอยู่ดีกินดีของประชาชนให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน
   โดยการจูงใจให้สหกรณ์หรือผู้ใช้ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือ
   ทางการเงินอื่นๆ ในการพัฒนาตนเอง และรู้ถึงสุขภาพทางการเงินของสหกรณ์
   ซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการยกระดับสหกรณ์ไทยในปัจจุบัน

          นางจิรภา
กล่าวว่า  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พร้อมและยินดีที่จะถ่ายทอด
   เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางด้านการเงินต่างๆ ที่กรมฯ ได้พัฒนาขึ้น เพื่อบริการ
   ประชาชน รวมถึงหน่วยงานที่สนใจ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อสร้าง
   รากฐานระบบบริหารจัดการและการเฝ้าระวังด้านการเงินให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  
   นอกจากนั้น  ในการส่งเสริมให้กลุ่มสหกรณ์ได้นำโปรแกรม CFSAWS:ss ไปใช้
   ในช่วงที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีสหกรณ์ที่อยู่ในความดูแล
   ของกรมฯ  กว่า 10,000 แห่ง ได้นำไปใช้  ซึ่งสามารถช่วยให้ การวางแผนงานด้าน
   การเงินภายในสหกรณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional