Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ             สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำ
   แผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552"  
   ณ ศิลามณี รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่
 2 - 3 
   กุมภาพันธ์ 2552
             นายชาญชัย ศรีคงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
   เปิดเผยว่า การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
   แนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
   ราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2552 รวมทั้งนโยบายและแผนงานของกรมตรวจบัญชี
   สหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
   ในส่วนที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนงานสอบบัญชีภาคการเกษตรสู่ภาคเอกชน
ตลอดจน
   ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
   พลเรือน ปี 2551 อีกทั้งยังได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และ
   ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผล
   เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ 
   หัวหน้าสำนักงาน ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์ที่ 6 - 7 รวมทั้งสิ้น 170 คน

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional