Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมทักษะความรู้ด้านโปรแกรมระบบเงินรับฝาก รุ่นที่ 2


 
           นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติ
   เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "โปรแกรมระบบเงินรับฝาก
   รุ่นที่ 2" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552

          การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
   ได้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถสอนแนะ และให้คำปรึกษา
   แนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบเงินฝากสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2
   (Web Edition) ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวล
   สมาชิกแก่สหกรณ์ได้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการ
   ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 คน กำหนดอบรมระหว่างวันที่
   4 - 6 กุมภาพันธ์ 2552

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional