Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สร้างความเข้มแข็ง...ผูกพัน...สามัคคีให้กับเครือข่ายบัญชีในจังหวัดสมุทรสงคราม


 
          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
   เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความผูกพันและสามัคคีให้กับเครือข่ายบัญชี โดยจัดให้มี
   การอบรม "อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)" ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
   ภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย เพื่อเสริมทักษะความรู้ด้านบัญชีและเพื่อให้
   เครือข่ายด้านบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด
   ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงานร่วมกัน
ณ ศูนย์วัฒนะธรรม
   ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional