Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาโครงการ DEA ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสหกรณ์ต้นแบบในจังหวัดลพบุรี


 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 นางมัฑนา จันทร์เจริญสุข หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี นำคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนา
ระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยแบบจำลอง
Data Envelopment Analysis นำโดย นางจิรภา อิสโรภาส ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสอบบัญชี และนายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะ
เดินทางลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์เขาสามยอด จำกัด อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี โดยมี พลตรีพรเลิศ จำเรียง ประธานสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ
พร้อมทั้งให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาโครงการฯ
ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อกำหนดแนวทางประเมินการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) และลักษณะพิเศษ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยู่ในชั้นแนวหน้า อันจะนำไปสู่การปฏิบัติในการสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional