Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
   ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยทรงติดตามการดำเนินงาน
   โครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
   ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน
   จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
   สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำกิจกรรม
   สหกรณ์นักเรียน โดยมีกรรมการสหกรณ์นักเรียนและครูที่รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรม
   สหกรณ์นักเรียนถวายรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมฯ และทอดพระเนตร
   สมุดบัญชีของกลุ่มฯ ที่นำถวายด้วย
 
          การนี้ นายศุภชัย  บานพับทอง  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
   นางกฤษณา  กฤษณวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
   พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional