Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง


 

           สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร นำ "บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
   พอเพียง" สู่เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 โดยการสอนแนะให้เยาวชน
   รู้จักจดบันทึกรายรับ – จ่าย สร้างวินัยทางการเงินให้รู้จักประหยัด อดออมและ
   ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้
   ที่ได้ไปขยายผลสู่สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งได้นำอุปกรณ์การเรียนและ
   กระปุกออมสินไปแจกให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออม
   และจัดทำบัญชี ซึ่งเยาวชนนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี
   ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) ตำบลหนองแม่แตง
   อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional