Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน               เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
   นำ "บัญชีครัวเรือน" ไปสอนแนะให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 เพื่อให้
   เยาวชนรู้จักการจดบันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน นำไปสู่การดำเนินชีวิต
   ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์สุราษฎร์ธานีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ
โรงเรียนตาขุน ตำบลเขาวง 
   อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional