Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยนาท          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ
   พระราชดำเนินไป
ยังศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ทอดพระเนตร
   การดำเนิน
งานของศูนย์ฯ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ทรงเกี่ยวข้าว
   ในแปลง
ผลิตเมล็ดพันธุ์หลักซึ่งปักดำข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้า
   ทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมาก และเวลาต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
   สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระ
ราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ
   ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อำเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
   รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดฯ อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้บัญชาการ
   มณฑลทหาร
บกที่ 31 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
   ผู้
อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท เฝ้ารับเสด็จ 
   การนี้ นายศุภชัย  บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
   นางสาวศิริ
วรรณ ตระกูลศีลธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์ที่ 1
พร้อมด้วย
ข้าราชการในสังกัด เข้าเฝ้ารับเสด็จ
ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท
   อำเภอเมือง และ
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 30
   ธันวาคม
2551


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional