Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


"บัญชี" สร้างสายใยรักแห่งครอบครัว


 

           สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจ
   และฝึกปฏิบัติ การทำบัญชีบุคคลและบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ” ภายใต้
   โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
   สยามมกุฎราชกุมาร
ศาลากลางบ้านธาตุ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่
   จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551
           การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
   ในการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
   สร้างความอบอุ่นในครอบครัว โดยมี นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ ที่ปรึกษา
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
   ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จำนวน 50 ราย
   การนี้ นายสันติ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากร
   ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional