Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ภูเก็ต...สอนแนะบัญชี หวังขจัดปัญหาความยากจน          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
   ร่วมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกู้กู หมู่ 3
   ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551
          
จังหวัดภูเก็ต  มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
   ของประชาชนให้มีความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   โดยจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
   สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติ
   เป็นประธานเปิดงาน
การนี้นางสาวพรรณี  สุวรรณปาล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ
   “บัญชีครัวเรือน” พร้อมทั้งแจกเอกสาร และสอนแนะการทำบัญชี รับ – จ่าย
   ในครัวเรือนให้กับนักเรียน และประชาชนที่เข้าร่วมงาน
โดยเฉพาะเยาวชนนักเรียน
   ได้ให้ความสนใจในเวทีกิจกรรมของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต อย่างคับคั่ง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional