Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่           สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ นำบัญชีรับ-จ่าย
    ในครัวเรือนให้บริการแก่ประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    เพื่อสร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง และรู้จักการใช้จ่ายเงินตามแนว
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย อำเภอทับสะแก
    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551

          
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์บริการ
    ประชาชนเคลื่อนในเขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
    แก่ประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อให้ประชาชนใช้บัญชี
    เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งรู้จัก
    ใช้จ่ายเงินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
    ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ให้การสอนแนะการจัดทำบัญชีดังกล่าว


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional