Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดส่วนราชการโปร่งใสดีเด่น


 

          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงาน
หนึ่งที่ได้รับการประเมินตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในปี 2550 อยู่ในเกณฑ์ดี ได้ 5 คะแนนเต็ม ติดส่วนราชการโปร่งใสดีเด่น

          คอลัมน์ มุมข้าราชการ ของ "ซี. 12" จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้นำ
ข้อมูลจาก
ดร.นคร เสรีรักษ์ สำนักงานข้อมูลข่าวสารราชการ มาเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรวัดความโปร่งใสของส่วนราชการ เรื่องการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเรื่องความโปร่งใส ไป
กำหนดเป็นเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของส่วนราชการ ในการจัดทำ
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

          โดย ในปี 2550 มีส่วนราชการที่ผลงานด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อยู่ในเกณฑ์ดีเด่น ได้ 5 คะแนนเต็ม ถึง 24 หน่วยงาน ซึ่งกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์เป็นหนึ่งใน 24 หน่วยงานที่ติดส่วนราชการโปร่งใสดีเด่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional