Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


3 กระทรวงร่วมบูรณาการลงนามความร่วมมือสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงาน จัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน


 
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรรม
จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) ในการสนับสนุนให้ผู้ใช้
แรงงานจัดทำบัญชีรับ–จ่าย ในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานทั่วไป และผู้ใช้
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบัน โดยใช้บัญชีเป็น
เครื่องมือนำทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
และรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด พึ่งพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมี นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายนคร ศืลป
อาชา
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
และนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปริ๊นพาเลช มหานาค
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional