Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจฯ สร้างความร่วมมือ ทางวิชาการระดับภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพบุคลากรในสังกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ


 
          นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการบริหารการตรวจสอบและการสอบบัญชี” รุ่นที่ 1
และรุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการใน
ระดับภูมิภาคเอเชีย แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กับสหกรณ์ในสาธารณรัฐเกาหลี และอินเดีย กำหนดอบรมพร้อมกันทั้ง
2 รุ่น ระหว่างวันที่ 21 – 29 กันยายน 2551 โดยรุ่นที่ 1 ได้จัดให้มี
การศึกษาดูงานสหกรณ์ในสาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงาน
สหกรณ์ในประเทศอินเดีย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของไทย ไปสู่ความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการที่ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการพัฒนา ได้แก่
ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีดีเด่นประจำปี 2550
และผู้ปฏิบัติงานในโครงการ รุ่นละ 15 คน รวม 30 คน
เมื่อวันที่
22 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional