Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อบรม ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก


 
          นางสมพร พุฒวันเพ็ญ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการสอบบัญชี
ภาคเอกชน
ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดอบรมหลักสูตรระบบตรวจสอบสหกรณ์
เชิงลึก สำหรับบุคลากร สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อให้
บุคลากรสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาคเอกชน มีความรู้ึความเข้าใจและ
เกิดทักษะในการปฏิบัติการใช้โปรแกรมมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบ
ระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์(CATs)
ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2551
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional