Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


บัญชีตามรอยพ่อกับเยาวชน


 
          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม จัดอบรมบัญชีตามรอยพ่อ
ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 จำนวน 800 คน โดยจัดให้มีการเรียนการสอน
เรื่องบัญชีควบคู่กับวิชาจริยธรรมของทางโรงเรียน ทำให้นักเรียนสามารถ
วางแผนการใช้จ่ายของตนเองในแต่ละวัน รู้จักการอดออม และปฏิบัติ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ณ โรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional