Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดสัมมนาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2552


 
          นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับผู้บริหาร
และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ เรื่อง การประเมินผลสิ้นปีและ
กระบวนการปฏิบัติงานปี 2552 เพื่อให้ข้าราชการรู้เข้าใจสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาปฎิบัติราชการ เข้าใจแผนปรับปรุงองค์กรตามแนวทางพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2552 ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน รับฟังขอเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ด
แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551
การสัมมนาในครั้งนี้ มีนายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กระบี่
ให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional