Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นจังหวัดพัทลุง      เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยนายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ นางสาวณิชาพร สังฆะโต ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการ และบุคลากรในพื้นที่
ร่วมให้การต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการ
ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
โดยตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการปุ๋ยผสมใช้เอง และพบปะสมาชิกสหกรณ์
เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน การบรรยายสรุปงานของสหกรณ์
ณ สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional