Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีในพื้นที่ สตท.9      นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีในพื้นที่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 9 ได้รับการพัฒนา เกิดทักษะในการปฏิบัติงานสอบบัญชี กำหนด
แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โดยมี
นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการ และพนักงานราชการในพื้นที่สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จำนวน 114 คน เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 23-34
กันยายน 2562 ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional