Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชน
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกิจกรรม"จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดสกลนคร
       นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบัน ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการดำเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และสร้างการรับรู้การเตรียมการด้านการเกษตรตามหลักวิชาการ รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างรวดเร็ว และจัดกิจกรรม"จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยลงพื้นที่ต่างๆ เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และนำถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมถึงสำรวจปัญหา สอบถามถึงความต้องการเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด
        ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจัดพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลด และมอบถุงยังชีพและของใช้จำเป็นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและประกอบอาชีพได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ จัดให้มีบริการซ่อมเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัย โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตั้งจุดให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรและเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไปประกอบอาชีพได้ทันทีที่น้ำลด อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งด้าน ชลประทาน ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปรกติ.

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional