Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นายพจน์พิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของสำนักส่งเสริม
พัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 2563
จัดโดยสำนัก
ส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 19 - 20
กันยายน 2562 ในโอกาสนี้ นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ปฏิบัติราชการในฐานะผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของสำนัก
ส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีนางสาวกัญญรัตน์
ซ้ายพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนางนฤมล สุขปิยังคุ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชียวชาญด้านตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้แก่ บุคลากรของสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
และกองประสานงานโครงการพระราชดำริ จำนวน 50 คน ได้มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ ในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน
ให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงแรมฟูราม่า เอ็กคูลซีฟ แซนดารา ชะอำ จ.เพชรบุรี
     พร้อมกันนี้ ได้เข้าศึกษาดูงานการดำเนินการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional