Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.สกลนคร     เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร เพื่อ
รับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา
แก่บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
โดยมีนางสุนันทา เทพสาร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นางปนัดดา ทองเหลือง นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และนางสาวยุวพาพร พลเวียง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ร่วมให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional