Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส.เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสู่ยุค 4.0    เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายพจน์พิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสู่ยุค 4.0
ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ 1 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเร่งรัดผลการปฏิบัติงานสอบบัญชี และ
โครงการต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผลตามแผนงานที่กำหนดไว้ ในปีงบประมาณ 2562 รวมทั้ง
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ในพื้นที่ จำนวน 192 คน เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562
ณ โรงแรมพาร์คอินน์ สระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional