Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส.เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสู่ยุค 4.0    เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายพจน์พิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสู่ยุค 4.0
ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ 1 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเร่งรัดผลการปฏิบัติงานสอบบัญชี และ
โครงการต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผลตามแผนงานที่กำหนดไว้ ในปีงบประมาณ 2562 รวมทั้ง
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ในพื้นที่ จำนวน 192 คน เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562
ณ โรงแรมพาร์คอินน์ สระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional