Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส.เป็นประธานการสัมมนา เรื่อง การสร้างเครือข่ายครูบัญชี     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง
เครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย
เพื่อถ่ายทอด
นโยบายรัฐบาล และข้อคิดเห็นในการทำงาน รวมทั้งให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
เครือข่ายครูบัญชี มีทักษะในการถ่ายทอดการทำบัญชีและนโยบายรัฐบาลเพื่อกำหนด
ทิศทางการปฏิบัติงานและพัฒนาสหกรณ์ไทยต่อไป โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
ประจำ ศพก. และศูนย์เครือข่ายจำนวน 882 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 187
คน จากพื้นที่ 9 จังหวัด ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ได้แก่ อุทัยธานี
ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี
เข้าร่วมการสัมมนา ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า
รีสอร์ท ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional