Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมรับฟังการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย
ทีมวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ"
รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"
เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเสียสละ
มีความรักความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศไทย เพื่อให้สามารถ
นำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน
ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional