Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี) ประจำ ศพก.และศูนย์เครือข่าย        เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดี
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิง
  ปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
  (ครูบัญชี) ประจำ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
เพื่อถ่ายทอดนโยบาย
  รัฐบาล และข้อคิดเห็นในการทำงาน รวมทั้งให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
  สร้างเครือข่ายครูบัญชี มีทักษะในการถ่ายทอดการทำบัญชี และนโยบาย
  รัฐบาลเพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานและพัฒนาสหกรณ์ไทยต่อไป
  โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำ ศพก. และศูนย์เครือข่าย จำนวน
  113 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 207 คน จากพื้นที่ 8 จังหวัด ในสังกัด
  สตท.5 ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร
  นครพนม และบึงกาฬ เข้ารับการอบรม
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional