Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.จัดอบรมหลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562         เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร โปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562
เพื่อให้สหกรณ์มีระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน
และสามารถบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเป็น
บุคลากรของสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการ และได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน
หรือให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจใช้โปรแกรม
ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แบ่งเป็น 2 หลักสูตร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหาร
จำนวน 14 คน ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 42 คน คณะวิทยากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน
10 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 61 คน ระหว่างวันที่ 17-18, 24-25, 31 สิงหาคม
และ 1 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional