Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร นำโดยนายวิทยา ขุนต่างตา ผู้อำนวยการตรวจสอบ
บัญชีที่ 3 และนางสาววนาพร ทองทิ ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีที่ 1

ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำโดยนายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี
และงบการเงินแก่สหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมายตามโครงการสร้างความ
เข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง
ประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถ
แห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้
โดย
ได้รับเกียรติจาก ผศ.อาภากร มินวงษ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 3 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
แห่งประเทศไทย
    ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดโดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง
ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ
เป็นแกนหลักในกระบวนการพัฒนาผู้ทำบัญชีของสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์
เข้ารับการอบรมจำนวน 25 สหกรณ์ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 ราย
ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional