Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.สระบุรี     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางรพีพร กลั่นเนียม ผู้อำนวยการสำนัก
แผนงานและโครงการพิเศษ
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สระบุรี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีนางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การ
ต้อนรับ
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
     ในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ หมู่ที่ 6
ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional