Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.จัดอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 5     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์
รุ่นที่ 5
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้สอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ
คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์งบการเงิน ได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนงานและเทคนิคการสอบบัญชีด้านต่างๆ การบันทึก
ข้อมูล Input Form การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึก
บัญชี ตลอดจนการประสานงานเพื่อการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ การซักถามปัญหาการปฏิบัติงานระหว่าง
ผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันและวิทยากร
โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการ
ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งไม่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งมีความสมัครใจ สามารถ
เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่
14 – 21 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional