Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตท.8 และ สตส.นครศรีธรรมราช     เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
พร้อมทั้งร่วมประชุมเพื่อ
รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ 10 เดือน และผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ชี้แนะแนวทาง
การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 ให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
โดยมีนางสาวเรืองทอง มนูญผล ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional