Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รมช.กษ. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาขับเคลื่อน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ
ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
     ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบ
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้แนะนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทั้งการทำบัญชีและการทำงบการเงิน รวมถึงการจัดการภายใน
ต่างๆ อีกทั้งมีการติดตามและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เท่าทันความก้าวหน้ากับ
เทคโนโลยีและธุรกิจของสหกรณ์ในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าขึ้น และเน้นย้ำให้สร้างความ
เข้าใจทั้งระหว่างผู้สอบบัญชีด้วยกันเองและผู้สอบบัญชีกับสหกรณ์โดยสม่ำเสมอ เพื่อให้
เข้าใจถึงแนวทางในการทำงาน ตลอดจนระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง
"งานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นงานที่หนัก เปรียบเสมือนงานจับคนโกงแต่
เปลี่ยนการจับคนโกงเป็นการทำความเข้าใจร่วมกัน เข้าไปสอน ให้คำแนะนำ ไม่ใช่การ
เข้าไปจับผิด จึงได้มอบนโยบายให้กรมฯ สร้างความเข้าใจถึงนโยบาย คุณธรรม จริยธรรม
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมไปถึงวิธีการทำบัญชีว่าควรทำอย่างไร โดยวางระบบการทำ
บัญชีให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เหมือนกัน เพื่อที่ว่าเวลาเข้าไปตรวจ
สอบบัญชีจะทำได้ง่าย หากมีข้อผิดพลาดส่วนไหนก็จะรู้ได้ ความผิดพลาดก็จะน้อยลง
รวมไปถึงการปลูกฝังทัศนคติไม่โกง ทำให้คนโกงน้อยที่สุด”รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว
     ทั้งนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า การมอบนโยบายจากท่านรมช.กษ.
ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะได้มีการบูรณาการการทำงานสนองตามนโยบาย
มีการทำงานควบคู่กันไประหว่างฝั่งนโยบายและฝั่งปฏิบัติ ประโยชน์ที่ได้ก็จะส่งผลกับ
สหกรณ์และพี่น้องกลุ่มเกษตรกร จึงขอให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความมั่นใจ
กับการตรวจสอบบัญชีของกรมฯ ซึ่งจะช่วยดูแลความถูกต้องและความเป็นไปภายใต้หลัก
ของการสอบบัญชีที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน.


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional