Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.อุทัยธานี     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
พร้อมด้วยนายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
พื่อ
รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงาน
ในปีงบประมาณ 2562 ให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุทัยธานี
โดยมีนางไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้น
สตท.1 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional