Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ผอ.สผค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ขอนแก่น     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางรพีพร กลั่นเนียม ผู้อำนวยการ
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
พร้อมด้วยนายกานตพงศ์ รอดสิน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ
และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งรับทราบปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น และให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ ได้สำรวจบริเวณอาคารสำนักงานและบ้านพัก
ข้าราชการเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยและจุดที่ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซม

โดยมีนางรัศมี คุณธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการ
ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร
ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional