Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบ
บัญชี ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้
ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชี
ของสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์
มุ่งสู่เป้าหมาย ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและ
งบการเงินได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและ
งบการเงินได้

     ทั้งนี้ นางสาวสุมล ยางสูง หัวหน้าสำนักงานบริหารกองทุนสินเชื่อ ได้กล่าว
เปิดเวทีและกล่าวถึงความสำคัญในการอบรม ซึ่งในครั้งนี้จัดโดยสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนิน
โครงการบ้านมั่นคงร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกรณ์บ้านมั่นคง เป็นแกนหลัก
ในกระบวนการพัฒนาผู้ทำบัญชีของสหกรณ์บ้านมั่นคง โดยมีสหกรณ์เข้ารับ
การอบรม จำนวน 80 สหกรณ์ มีผู้เข้ารับการอบรม 131 ราย ระหว่างวันที่
9 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ชั้น 1 ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional