Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 จัดประชุมสัมมนาเชิง เรื่อง การเสริมสร้างกระบวนการสอบบัญชีและการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2562       เมื่อวันที่ 7–9 กรกฎาคม 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
เรื่อง การเสริมสร้างกระบวนการสอบบัญชีและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอบ
บัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
ได้รับการเสริมสร้างความรู้
กระบวนการสอบบัญชี และเพื่อให้ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามทิศทาง
การปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 (Road Map 62)
ในระยะเวลา 9 เดือน (ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3) ปัญหา ข้อขัดข้อง และเป็น
การติดตามความก้าวหน้า ซึ่งหากมีความจำเป็นอาจมีการปรับแผนการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามที่กรมฯ
กำหนด รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรับทราบผลการปฏิบัติงานและ
พิจารณากำหนดแผนการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 4 ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณ ปี 2562 ที่ได้รับการจัดสรรไว้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
ตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
ร่วมกัน โดยมีนายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และ
บุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เข้าร่วมสัมมนา จำนวน
178 คน
ณ ห้องอันดามัน โรงแรมเดอะลีฟออนเดอะแซนด์เขาหลัก
บาย กะตะธานี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมือง
จังหวัดพังงา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional