Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ "คลินิกบัญชี” ครั้งที่ 9         เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562  กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดยนางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการ
   กลุ่มประสานงานและติดตามผล
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัด
   นิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ "คลินิกบัญชี” ครั้งที่ 9
   ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
   เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
   อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการ
   สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
โดยร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ 
  การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีต้นกล้า
  เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนทั่วไป และนักเรียน เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือ
  ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งแนะนำการบันทึกบัญชีด้วยมือถือโปรแกรม
  "SmartMe” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  โดยได้รับเกียรติจากนายสมภาส สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
  เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional