Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10     เมื่อวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมงานสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10
ภายใต้แนวคิด "1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน
สะท้อนวินัยชาติ”
ซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลาง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายและนำเสนอผลเชิงรูปธรรม ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ รวมถึงสร้างกระแสให้เกิดความตระหนัก
และตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional