Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. จัดอบรมโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน”       เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการ
กลุ่มประสานงานและติดตามผล
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เป็นวิทยากร
บรรยายในโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน”
ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดย นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา
ประธานฝ่ายวิชาการ
โดยอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 320 ราย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ
การจดบันทึกบัญชีรายรับ–รายจ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชน รู้จักการออมเงิน รู้คุณค่าของเงิน และมีวินัยทางการเงินมากขึ้น
และแจกสมุดบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรม
พร้อมทั้งแนะนำการบันทึกบัญชีด้วยมือถือโปรแกรม "Smart Me” ซึ่งเป็น
นวัตกรรมการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีการ
ประกวดแต่งคำขวัญเกี่ยวกับการออม และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะ
การประกวด
ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional