Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปีงบประมาณ 2562     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ปีงบประมาณ 2562
ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีและงานโครงการต่าง ๆ ทบทวนปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงในการทำงานตั้งแต่ไตรมาส 1 – 3 เพื่อปรับปรุง
กระบวนการให้มีการปฏิบัติงานเชิงรุก โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ต่อไป
โดยมีนางสาวเรืองทอง มนูญผล ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและ
เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเดอะซันเซ็ท บีช รีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional