Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.4        เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 6/2562

   เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 และรับทราบปัญหา
   การปฏิบัติงานของแต่ละสำนักงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
   เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมาย 
   ที่กำหนด
โดยมีนายมงคล พวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
   พร้อมด้วยบุคลากร ในพื้นที่ สตท.4 เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมคณดล
   ทอแสงโขงเจียม รีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional