Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.เข้าร่วมงาน "51 ปี วันสันนิบาตสหกรณ์ไทย”     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 51 ปี วันสันนิบาตสหกรณ์
ไทย และเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ "กำหนดทิศทางการพัฒนาสหกรณ์
และขบวนการสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารกิจการ
สหกรณ์แบบยั่งยืน" ในการประชุมทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ไทย
National Cooperative Summit on "Thai Coop Movement Moving
Forward Together” เนื่องในวันกำเนิดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท นอกจากนี้ยังเป็นการ
รวบรวมแนวคิด การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา อุปสรรค ที่ส่งผลกระทบทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อมต่อการบริหารกิจการสหกรณ์ ซึ่งจะได้ร่วมกันกำหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่างๆ ของสหกรณ์ให้บรรลุเป็นผลสำเร็จ
และเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างขบวนการสหกรณ์หน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional