Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.ต้อนรับคณะผู้แทนจากสหกรณ์เยอรมันและสมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน (DGRV)     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานต้อนรับคณะผู้แทนจากสหกรณ์เยอรมันและสมาพันธ์
ไรฟ์ไฟเซน (DGRV : Deutscher Genossenschafts – und Raiffeisenverband
e.V.) นำโดย Mr. Helmut Pabst ผู้อำนวยการโครงการภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
ในโอกาสเข้าหารือเรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการอบรมผู้สอบบัญชี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่จะจัดขึ้นในประเทศเยอรมนี ในประเด็นเกี่ยวกับผู้เข้ารับ
การอบรม และวิชาที่มุ่งเน้นในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2
ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional