Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กทม. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง         เมื่อวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นวิทยากรให้ความรู้ 
  ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์
หลักสูตร การจัดทำบัญชี 
  ของสหกรณ์ขั้นสูง
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่ 
  เป้าหมายตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้
  ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน
  ประกอบด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิต
  ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถ
  แห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้

        ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการเป็นแกนหลักในกระบวนการ 
  พัฒนาผู้ทำบัญชีของสหกรณ์ประเภทการเกษตร โดยมีสหกรณ์เข้ารับการอบรม
  จำนวน 47 สหกรณ์ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 58 ราย
ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 4
  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional