Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง        เมื่อวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 สำนักมาตรฐานการบัญชีและ
การสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงิน
แก่สหกรณ์ หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง
ซึ่งจัดโดยสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชี
ของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมาย ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำ
บัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและ
งบการเงินได้
โดยมีสหกรณ์เข้ารับการอบรม จำนวน 59 สหกรณ์ รวมผู้เข้ารับ
การอบรมทั้งสิ้น 71 ราย
ณ ห้องประชุม ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional