Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. จัดอบรมหลักสูตร "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง"ในโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”สมัยที่ 5 พ.ศ.2562 รุ่นที่ 3            เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นำโดย นางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการ
    กลุ่มประสานงานและติดตามผล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
จัดอบรม
    หลักสูตร "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง" ในโครงการค่าย "เยาวชน...
    รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
    สยามบรมราชกุมารี” สมัยที่ 5 พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3
โดยร่วมถ่ายทอดความรู้
   ด้านบัญชีให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ของโรงเรียนในสังกัด
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 60 คน เพื่อให้นักเรียน
   เห็นถึงประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชี รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน สร้างวินัย
   ทางการเงิน รวมถึงฝึกให้นักเรียนรู้จักการออมเงิน รวมถึงการลงทุนร่วมกัน
   การคิดรายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุน และกำไร
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
   จตุจักร กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional