Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส.เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 7 มิถุนายนวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายพจน์พิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมพิธีเปิดงาน"7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562” ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน โดยกิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการด้านการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน การนำเสนอคู่มือการเรียน
การสอนสหกรณ์ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ การตอบปัญหาชิงรางวัล และตลาดนัดผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์
นักเรียน เป็นต้น ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีสหกรณ์นักเรียน โดยให้
คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งบัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน การลด
ต้นทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งได้แนะนำการบันทึกบัญชีด้วยมือถือโปรแกรม "SmartMe”
ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้วย.


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional