Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. จัดอบรมหลักสูตร "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง"     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการ
กลุ่มประสานงานและติดตามผล
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดจัดอบรมหลักสูตร
"บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง" ใน โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
สมัยที่ 5 พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2
โดยร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้แก่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 60 คน เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์ของการ
จดบันทึกบัญชี รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน สร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงฝึกให้
นักเรียนรู้จักการออมเงิน รวมถึงการลงทุนร่วมกัน การคิดรายได้ ค่าใช้จ่าย
ต้นทุน และกำไร
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional